Projekt realizowany jest przez Wielkopolską Grupę Prawniczą Kozłowski, Maźwa, Sendrowski i Wspólnicy sp.k. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Priorytet 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości

Cel projektu
Podniesienie aktywności zawodowej 52 (28K i 24M) osób w wieku powyżej 50 roku życia pozostających bez pracy zamieszkujących teren województwa lubelskiego poprzez rozwój ich umiejętności przedsiębiorczych i umożliwienia założenia własnej działalności gospodarczej w okresie od 01.02.2017 do 31.08.2018 r.

Planowane efekty
Zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez:
-przygotowanie 52 osób 50+ pozostających bez pracy do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej
- utworzenie 52 nowych trwałych miejsc pracy
- udzielenie osobom 50+ wsparcia pomostowego, finansowego i niefinansowego
- aktywizacja zawodowa mieszkańców woj. lubelskiego pozostających bez pracy
- rozwój przedsiębiorczości w regionie
- podniesienie szans grup defaworyzowanych na rynku pracy

Wartość projektu
1 976 424,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich
1 679 960,40 zł

Projekt realizowany w okresie od 01.02.2017 do 31.08.2018 r.


Do góry